Reklamační řád

obchodní společnosti ChemProgres s.r.o.
se sídlem Nádražní 575, 686 03 Staré Město
identifikační číslo: 09372458

zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 118718 vedeném u Krajského soudu v Brně

Článek I.
Všeobecná ustanovení

 1. Tento Reklamační řád (dále jen „Reklamační řád“) obchodní společnosti ChemProgres s.r.o., se sídlem Nádražní 575, 686 03 Staré Město, identifikační číslo: 09372458, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 118718 (dále jen „prodávající“) stanovuje postup pro uplatnění práva z vadného plnění, podmínky jejich uplatnění, podmínky odstoupení od smlouvy a další související otázky s reklamací zboží, pokud je na něj odkázáno v obchodních podmínkách ze dne 1.3.2024 (dále jen „obchodní podmínky“), které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy (dále jen „Smlouva“). Reklamační řád byl zpracován v souladu s ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a vztahuje se na veškeré výrobky a zboží, které byly kupujícím zakoupeny dle uzavřené kupní smlouvy zakoupeny na internetovém obchodu umístěném na internetové adrese www.chovprogres.cz (dále jen „e-shop“) a řádně reklamovány. 
 2. Tento reklamační řád upravuje práva a povinnosti z vadného plnění pro kupující, kteří vystupují ve vztazích s prodávajícím jako kupující spotřebitelé, jak je vymezeno v obchodních podmínkách. Kupující, který je spotřebitelem, a který tedy splňuje náležitosti, které jsou vymezeny v čl. 1.1. a 1.2 obchodních podmínek, je dále označován jen jako „kupující“. 
 3. Tento reklamační řád je okamžikem uzavření Smlouvy závazný pro prodávajícího i kupujícího a obě strany se zavazují jím řídit. Uzavřením Smlouvy a převzetím stvrzuje kupující to, že se s reklamačním řádem náležitě seznámil a zároveň souhlasí se zněním tohoto reklamačního řádu, se záručními podmínkami prodávajícího a zároveň se zavazuje poskytnout prodávajícímu součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace.
 4. Předmětem reklamace se rozumí pro účely Reklamačního řádu zboží, které bylo předmětem koupě dle uzavřené Smlouvy (dále jen „Zboží“).

Článek II.
Převzetí zboží

 1. Kupující je povinen si prohlédnout s vynaložením náležité péče Zboží při převzetí. Zjistí-li Kupující vady Zboží, je povinen reklamovat vady bez zbytečného odkladu, jakmile vadu objeví či jakmile se vada projeví. Případné prodlení s reklamací vad Předmětu koupě může mít za následek znehodnocení Předmětu koupě a může být důvodem k odmítnutí reklamace. V případě, že Kupující tuto prohlídku opomene (nebo nezajistí-li prohlídku Předmětu koupě), ihned poté, kdy na něj přejde nebezpečí škody na věci, může uplatnit nárok z vad jen tehdy, pokud nade vší pochybnost prokáže, že Zboží mělo vady již v době přechodu nebezpečí škody.  

Článek III.
Jakost při převzetí a odpovědnost prodávajícího za vady

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží nemá vady. 
 2. Zboží není vadné, zejména když v době, kdy kupující zboží převzal:
  a) má Zboží vlastnosti, které si strany ujednaly ve Smlouvě, chybí-li takovéto ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal, nebo které kupující očekával s ohledem na povahu Předmětu koupě,
  b) se Zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle využívá,
  c) Zboží odpovídá jakosti nebo smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  d) je Zboží v odpovídajícím množství, míře či hmotnosti dle Smlouvy, a
  e) Zboží odpovídá právním předpisům.
 3. Pokud má převzaté zboží nedostatky, jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá. Kupující pak může vůči prodávajícímu uplatňovat zákonná práva z vad.
 4. Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí Zboží (dále jen „záruční doba“) podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny. Není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
 5. Projeví-li se vada v průběhu dvanácti měsíců od převzetí, má se za to, že Zboží byl vadný již při převzetí.
 6. Prodávající není povinen požadavku kupujícího založenému na právu z vadného plnění vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. Kupující dále bere na vědomí, že prodávající neodpovídá za vady, které vznikly v důsledku běžného opotřebení zboží nebo nedodržením návodu k použití. 

Článek IV.
Místo a způsob reklamace

 1. Kupující je povinen uplatnit reklamaci písemně, a to zejména prostřednictvím formuláře dostupného na webových stránkách společnosti www.chovprogres.cz  (odkaz zde: FORMULÁŘ PRO REKLAMACI) nebo e-mailem: eshop@chovprogres.cz
 2. Koupi Zboží je kupující oprávněn prokázat Smlouvou, nebo fakturou, kterými bude doloženo, že reklamované Zboží bylo prodáno Prodávajícím, popř. jiným věrohodným způsobem. Vada, která je předmětem reklamace, musí být jasně a co nejpřesněji specifikována, zejména jejím popsáním a uvedením způsobu, kterým se vada projevuje. Kupující a prodávající berou na vědomí, že při uplatnění práv z vad nebude vyhotoven reklamační protokol, nýbrž tento je nahrazen vyplněním Formuláře pro reklamaci kupujícím, který byl kupujícímu zaslán spolu s potvrzením objednávky či jiným písemným přípisem obsahujícím specifikaci Zboží a jeho vad. 
 3. Uplatnil-li kupující reklamaci, prodávajícímu neprodleně vystaví písemné potvrzení o tom, kdy právo na reklamaci bylo uplatněno, charakteristiku vytýkané vady, stejně tak i způsob jejího vyřízení. 

Článek V.
Lhůty pro uplatnění reklamace 

 1. Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit práva z vad, které se vyskytnou na Předmětu koupě, v záruční době 24 měsíců od převzetí Zboží. U použitého Zboží lze lhůtu pro uplatnění práv z vadného plnění zkrátit na 12 měsíců, takové zkrácení lhůty vyznačí prodávající v potvrzení o povinnostech z vadného plnění nebo na prodejním dokladu. 
 2. Pro případ vyřízení reklamace výměnou jednotlivých součástí Předmětu koupě, neběží nová lhůta, v tomto případě bude stále rozhodující lhůta při převzetí původního Předmětu koupě kupujícím.

Článek VI.
Práva z vadného plnění

 1. Ustanovení článku III. se nepoužijí pokud:
  a) Zboží trpí vadou, pro kterou byla nižší cena ujednána,
  b) Jde o opotřebení Zboží, které vznikne jeho obvyklým užíváním,
  c) je-li vada Zboží způsobena jednáním kupujícího či osob, které společně s ním Zboží užívají,
  d) jde o použité zboží, u nějž se vyskytne vada odpovídající míře jejího používání nebo opotřebení.
 2. Prodávající odpovídá za vady, které na zboží vznikly v záruční době (případně v době použitelnosti, která byla garantována na obalu zboží, nebo v reklamě na zboží). 
 3. Má-li věc vadu, může kupující, který je spotřebitelem požadovat její odstranění, a to dle své volby buď dodáním nové věci bez vady nebo opravou věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný.
 4. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, pokud je její odstranění nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady. K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž věci, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem věci předtím, než se vada projevila, prodávající provede demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci anebo uhradí náklady s tím spojené.
 5. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud
  a) prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v přiměřené době
  b)je vada podstatným porušením smlouvy, nebo
  c)je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.
 6. V případě, že vada Zboží byla vyřešena tím, že bylo kupujícímu dodáno nové Zboží, kupující je povinen prodávajícímu vrátit věc původně dodanou, a to na náklady prodávajícího.  
 7. Právo z vadného plnění nenáleží kupujícímu, pokud kupující o vadě Předmětu koupě věděl a/nebo vadu Zboží sám způsobil tím, že nedodržel postupy a/nebo závazná doporučení prodávajícího a/nebo došlo k fyzické úpravě tohoto Zboží kupujícím a jejich poškození. Dále nenáleží kupujícímu právo z vadného plnění pokud:
  a) je vada na Zboží v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny nebo bylo-li zakoupeno Zboží jako použité.
  b) byla vada způsobena neodbornou a/nebo nesprávnou instalací, obsluhou, údržbou, užíváním či zanedbáním péče o Zboží,
  c) vada na Zboží vznikla opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy Předmětu koupě,
  d) jde-li o Zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo Zboží v době jeho převzetí kupujícím,
  e) mechanické poškození Zboží,
  f) Zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo nesprávným užíváním, 
  g) se jedná o vadu Zboží, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny daného Zboží. 

Článek VII.
Vyřízení reklamace

 1. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitějších případech do tří (3) pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady.
 2. Prodávající vyřídí reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. Pokud Prodávající považuje za nutné, je oprávněn vyzvat Kupujícího po uplatnění reklamace k součinnosti při dodání zboží zpět Prodávajícímu. Případná doba, po kterou Kupující neposkytuje svou součinnost, se nezapočítává do lhůty k vyřízení reklamace.
 3. Předchozí odstavec nevylučuje možnost prodávajícího a kupujícího dohodnout se individuálně a v konkrétním případě na prodloužení lhůty k vyřízení reklamace. 
 4. Vyřízení reklamace v sobě zahrnuje též vyrozumění kupujícího o výsledku reklamace. Prodávající tedy v zákonné lhůtě (není-li smluvena lhůta delší) vyrozumí kupujícího spotřebitele o způsobu vyřízení reklamace. Může při tom využít jakékoliv technické prostředky a formu (e-mail, telefon, SMS apod.)
 5. Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
 6. Kupující není oprávněn bez souhlasu Prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možné vůbec nebo včas uskutečnit. 

Článek VIII.
Závěrečná ustanovení

 1. V případě diskrepance mezi ustanoveními Smlouvy a Reklamačního řádu bude mít přednost úprava použitá ve Smlouvě.
 2. V otázkách neupravených Reklamačním řádem se bude v daném případě postupovat dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“).
 3. Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písmeno j) NOZ a § 14 a § 20e zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitelů prodávající sděluje, že kupující spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze Smlouvy. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Tato vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.
 4. Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dnem 1.3.2024. Prodávající si vyhrazuje právo změny tohoto reklamačního řádu v souladu s platnými právními předpisy.

Společnost ChemProgres s.r.o.

 

Příloha:

FORMULÁŘ PRO REKLAMACI