Obchodní podmínky

OBSAH:

 

Obchodní podmínky

pro prodej zboží na dálku prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.chovprogres.cz

obchodní společnosti ChemProgres s.r.o.
se sídlem Nádražní 575, 686 03 Staré Město
identifikační číslo: 09372458

zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 118718 vedeném u Krajského soudu v Brně 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti ChemProgres r.o., se sídlem Nádražní 575, 686 03 Staré Město, identifikační číslo: 09372458, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 118718 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, které vznikly v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese https://www.chovprogres.cz (dále jen „e-shop“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Tyto obchodní podmínky se dále přiměřeně použijí také při zaslání objednávky ze strany kupujícího prostřednictvím e-mailu.

1.2 Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Případnou změnou či doplněním nejsou dotčena práva a povinnosti kupujícího vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 

 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1 Na základě registrace kupujícího provedené na e-shopu může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Registrace kupujícího na e-shopu není nutnou podmínkou k nákupu na e-shopu, s výjimkou objednávky zboží v režimu ADR. 

2.2 Při registraci na e-shopu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné a úplné.

2.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem, které si zvolil kupující při registraci na e-shopu. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4 Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5 Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, a dále v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. 

 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 3.1 Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

 3.2 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně všech daní (např. DPH) a souvisejících poplatků, vyjma nákladů na dodání zboží. Náklady na dodání zboží se liší podle zvoleného způsobu, poskytovatele dopravy a způsobu úhrady objednávky. Náklady na dodání mohou být ovlivněny rovněž zvolenou adresou dodání, zejména pokud jde o případnou platbu cla, a tedy ani náklady na proclení nejsou součástí ceny zboží. Prodávající si rovněž vyhrazuje právo poskytnout ve vybraných případech dodání zboží zdarma, a náklady na dodání zboží proto nejsou zahrnuty v ceně zboží. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4 Pro objednání zboží vyplní kupující v e-shopu objednávkový formulář. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:  

3.4.1 kupujícím, zejména se jedná o identifikační a kontaktní údaje
3.4.2 objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku e-shopu),
3.4.3 způsobu úhrady kupní ceny zboží,
3.4.4 požadovaném způsobu dodání objednávaného zboží, a nákladech spojených s dodáním zboží

(dále společně jen jako „objednávka“).

3.5 Před závazným dokončením objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku kupující dokončí kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „e-mailová adresa kupujícího“).

3.6 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky) předtím, než přijetí objednávky potvrdí sám prodávající.

3.7 Objednávka, která byla ze strany kupujícího dokončena, představuje návrh na uzavření kupní smlouvy.

3.8 Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena potvrzením přijetí objednávky, kterou vytvořil kupující, ze strany prodávajícího. Toto potvrzení je odesláno na e-mailovou adresu kupujícího. Přílohou potvrzení je aktuální znění obchodních podmínek včetně reklamačního řádu prodávajícího. Uzavřenou smlouvu, včetně kupní ceny zboží, lze změnit nebo zrušit pouze na základě dohody prodávajícího a kupujícího, nebo na základě zákonných důvodů, není-li v obchodních podmínkách uvedeno jinak.

3.9 Prodávající si vyhrazuje smlouvu s kupujícím neuzavřít, pokud jsou zde oprávněné pochybnosti o skutečné identitě kupujícího nebo v případě zjevných chyb v uváděných informacích o zboží nebo ceně.

3.10 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.  

 1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

4.1.1 v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
4.1.2 bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2402806364/2010, vedený u společnosti Fio banka, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);
4.1.3 bezhotovostně online prostřednictvím platební brány, jejímž provozovatelem je třetí osoba, a tedy přenos dat z platební karty kupujícího zabezpečuje tato třetí osoba (online bankovnictví);
4.1.4 bezhotovostně platební kartou;

4.2 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3 V případě změny sazby DPH je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím kupní ceny včetně aktuální sazby DPH dle zákonné úpravy.

4.4 Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Záloha může být ze strany prodávajícího požadována pouze po domluvě s kupujícím, a to zejména v případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, nebo množství zboží, které není obvyklé. 

4.5 V případě platby v hotovosti v provozovně či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.6 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.7 Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.8 Prodávající poskytuje svým zákazníkům různé slevové, dárkové, či jiné poukázky. Použití těchto poukázek se řídí pravidly, o kterých prodávající v každém konkrétním případě informuje. Aby měl kupující nárok na slevu, musí být slevový kód v jeho objednávce. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. Není-li stanoveno jinak, každou slevu či dárkovou poukázku lze užít pouze jednorázově. Sleva z ceny může být poskytnuta také automaticky (bez slevového kódu), a to kupujícímu, který má u prodávajícího uživatelský účet.

4.9 Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu prodávající kupujícímu zašle společně se zaslaným zbožím, a dále jej zašle také v elektronické podobě na e-mailovou adresu kupujícího.

4.10 Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. 

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1 Kupující má v případě uzavření kupní smlouvy distančním způsobem právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Toto právo vyplývá přímo ze zákona, konkrétně z ustanovení § 1829 odst. 1 občanského zákoníku. V případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být v předmětné 14-ti denní lhůtě odesláno prodávajícímu, a to včetně zboží, které bylo předmětem kupní smlouvy. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. V případě nevyužití formuláře doporučuje prodávající kupujícímu, aby při komunikaci využil číslo objednávky, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující: 

- písemně na adresu prodávajícího: Nádražní 575, 686 03 Staré Město, nebo
- písemně na adresu elektronické pošty prodávajícího: eshop@chovprogres.cz
VÝMĚNA ZBOŽÍ: Pro případ, že kupující v zákonné lhůtě čtrnácti (14) dnů projeví zájem o výměnu zboží, bude postupovat dle předchozích odstavců, tedy od smlouvy odstoupí ve lhůtě 14 dní, zboží vrátí prodávajícímu a následně objedná zboží nové dle svého požadavku.

5.2 Právo na odstoupení od smlouvy podle předchozího odstavce kupujícímu v zákonem stanovených případech nesvědčí. Kupující bere na vědomí, že podle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze odstoupit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (včetně alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.    

5.3 V případě odstoupení od kupní smlouvy podle čl. 5.1. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím (pokud nebylo zasláno již s písemným odstoupením). Zboží musí být vráceno kompletní, nejlépe (ne však nutně) v původním obalu. Vrácené zboží nesmí vykazovat známky opotřebení či poškození. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující plně náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. 

5.4 V případě odstoupení od smlouvy podle čl. 5.1. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Kupující má nárok na vrácení finančních prostředků za dodání zboží, a to v nejnižší nabízené výši (v případě, že si zvolil dražší způsob dopravy). Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

5.5 Lhůta podle čl. 5.1. je kupujícímu poskytnuta k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. V případě, že je vrácené zboží poškozeno porušením povinnosti kupujícího, prodávající je oprávněn uplatnit vůči kupujícímu nárok na náhradu škody (výše nároku se odvíjí od snížení hodnoty zboží). Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6 Odstoupit od smlouvy lze i před dodáním zboží, a to na základě zrušení objednávky. V případě, že je objednávka zrušena před započetím přepravy zboží, zrušení objednávky je bezplatné. 

5.7 Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit před dodáním zboží, a to pokud:

- není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat kupujícímu zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem, nebo

- vyjde najevo, že kupující porušil již dříve uzavřenou smlouvu s prodávajícím.

5.8 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. Pokud nedojde k navrácení dárku ze strany kupujícího, bude na dárkový předmět pohlíženo jako na bezdůvodné obohacení. Není-li vydání dárkového předmětu zpět prodávajícímu dobře možné, má prodávající nárok na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny dárkového předmětu.  

FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1 Prodávající dodá kupujícímu zboží kompletní. Zboží, které je na e-shopu deklarováno jako „skladem“, expeduje prodávající do 5 pracovních dnů od potvrzení objednávky, nejpozději do 15 dnů od potvrzení objednávky, ledaže uváděl prodávající u konkrétního zboží či u konkrétní objednávky delší lhůtu dodání.

6.2 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.     

6.3 V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.4 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.5 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem dodání.

6.6 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.7. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány. 

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Pokud má převzaté zboží nedostatky vymezené v Reklamačním řádu, jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá. Kupující pak může vůči prodávajícímu uplatňovat zákonná práva z vad.    

7.2 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).     

7.3 Práva z vadného plnění, které může kupující vůči prodávajícímu požadovat, jsou vymezeny v Reklamačním řádu prodávajícího, který je přílohou těchto obchodních podmínek.       

 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN, ŘEŠENÍ SPORŮ

8.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení §1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3 Všechny ústní i písemné údaje o vhodnosti a možnosti použití dodávaného zboží jsou sdělovány podle nejlepšího vědomí prodávajícího. Představují však toliko zkušenosti a znalosti, které prodávající získal sám, od výrobce či svého dodavatele. Toto ujednání dopadá i na online poradnu, která je na webovém rozhraní dostupná, a prostřednictvím které může potenciální kupující komunikovat s prodejcem, a dále dopadá na skutečnost, kdy potenciální kupující napíše prodávajícímu prostřednictvím webového rozhraní dotaz, který je odeslán z formuláře na emailovou adresu prodávajícího.

8.4 Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy eshop@chovprogres.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.5 Dozor nad dodržováním povinností podle zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) vykonává Česká obchodní inspekce (coi.cz). 

8.6 Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: coi.cz. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online, platforma pro tento návrh se nachází na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.      

8.7 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.               

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

9.1 Správcem osobních údajů poskytnutých za účelem plnění předmětu smlouvy je prodávající.

9.2 Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu (Pravidla ochrany a zpracování osobních údajů).     

 1. DORUČOVÁNÍ

10.1 V případě doručování písemností mezi smluvními stranami se za doručovací adresu považují sídlo prodávajícího a adresa bydliště kupujícího uvedená v objednávce.

10.2 Prodávající i kupující berou výslovně na vědomí, že jim může být doručováno prostřednictvím jejich e-mailových adres.  

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

11.2 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

11.3 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11.4 Prodávající je oprávněn kdykoliv jednostranně změnit, přičemž na právní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se aplikují obchodní podmínky ve znění, kdy došlo k uzavření kupní smlouvy.

11.5 Přílohu obchodních podmínek tvoří Reklamační řád a vzorový Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

11.6 Kontaktní údaje prodávajícího: 

- adresa pro doručování:              Nádražní 575, 686 03 Staré Město
- adresa elektronické pošty:       eshop@chovprogres.cz
- telefon:                                           +420 725 950 679 

 

Obchodní podmínky jsou dostupné v textové podobě na webovém rozhraní prodávajícího. 

 

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 01.03.2024. 

Společnost ChemProgres s.r.o.

 

Přílohy:

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

Reklamační řád

 

Reklamační řád

obchodní společnosti ChemProgres s.r.o.
se sídlem Nádražní 575, 686 03 Staré Město
identifikační číslo: 09372458

zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 118718 vedeném u Krajského soudu v Brně

Článek I.
Všeobecná ustanovení

 1. Tento Reklamační řád (dále jen „Reklamační řád“) obchodní společnosti ChemProgres s.r.o., se sídlem Nádražní 575, 686 03 Staré Město, identifikační číslo: 09372458, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 118718 (dále jen „prodávající“) stanovuje postup pro uplatnění práva z vadného plnění, podmínky jejich uplatnění, podmínky odstoupení od smlouvy a další související otázky s reklamací zboží, pokud je na něj odkázáno v obchodních podmínkách ze dne 1.3.2024 (dále jen „obchodní podmínky“), které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy (dále jen „Smlouva“). Reklamační řád byl zpracován v souladu s ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a vztahuje se na veškeré výrobky a zboží, které byly kupujícím zakoupeny dle uzavřené kupní smlouvy zakoupeny na internetovém obchodu umístěném na internetové adrese www.chovprogres.cz (dále jen „e-shop“) a řádně reklamovány. 
 2. Tento reklamační řád upravuje práva a povinnosti z vadného plnění pro kupující, kteří vystupují ve vztazích s prodávajícím jako kupující spotřebitelé, jak je vymezeno v obchodních podmínkách. Kupující, který je spotřebitelem, a který tedy splňuje náležitosti, které jsou vymezeny v čl. 1.1. a 1.2 obchodních podmínek, je dále označován jen jako „kupující“. 
 3. Tento reklamační řád je okamžikem uzavření Smlouvy závazný pro prodávajícího i kupujícího a obě strany se zavazují jím řídit. Uzavřením Smlouvy a převzetím stvrzuje kupující to, že se s reklamačním řádem náležitě seznámil a zároveň souhlasí se zněním tohoto reklamačního řádu, se záručními podmínkami prodávajícího a zároveň se zavazuje poskytnout prodávajícímu součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace.
 4. Předmětem reklamace se rozumí pro účely Reklamačního řádu zboží, které bylo předmětem koupě dle uzavřené Smlouvy (dále jen „Zboží“).

Článek II.
Převzetí zboží

 1. Kupující je povinen si prohlédnout s vynaložením náležité péče Zboží při převzetí. Zjistí-li Kupující vady Zboží, je povinen reklamovat vady bez zbytečného odkladu, jakmile vadu objeví či jakmile se vada projeví. Případné prodlení s reklamací vad Předmětu koupě může mít za následek znehodnocení Předmětu koupě a může být důvodem k odmítnutí reklamace. V případě, že Kupující tuto prohlídku opomene (nebo nezajistí-li prohlídku Předmětu koupě), ihned poté, kdy na něj přejde nebezpečí škody na věci, může uplatnit nárok z vad jen tehdy, pokud nade vší pochybnost prokáže, že Zboží mělo vady již v době přechodu nebezpečí škody.  

Článek III.
Jakost při převzetí a odpovědnost prodávajícího za vady

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží nemá vady. 
 2. Zboží není vadné, zejména když v době, kdy kupující zboží převzal:
  a) má Zboží vlastnosti, které si strany ujednaly ve Smlouvě, chybí-li takovéto ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal, nebo které kupující očekával s ohledem na povahu Předmětu koupě,
  b) se Zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle využívá,
  c) Zboží odpovídá jakosti nebo smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  d) je Zboží v odpovídajícím množství, míře či hmotnosti dle Smlouvy, a
  e) Zboží odpovídá právním předpisům.
 3. Pokud má převzaté zboží nedostatky, jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá. Kupující pak může vůči prodávajícímu uplatňovat zákonná práva z vad.
 4. Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí Zboží (dále jen „záruční doba“) podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny. Není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
 5. Projeví-li se vada v průběhu dvanácti měsíců od převzetí, má se za to, že Zboží byl vadný již při převzetí.
 6. Prodávající není povinen požadavku kupujícího založenému na právu z vadného plnění vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. Kupující dále bere na vědomí, že prodávající neodpovídá za vady, které vznikly v důsledku běžného opotřebení zboží nebo nedodržením návodu k použití. 

Článek IV.
Místo a způsob reklamace

 1. Kupující je povinen uplatnit reklamaci písemně, a to zejména prostřednictvím formuláře dostupného na webových stránkách společnosti www.chovprogres.cz  (odkaz zde: FORMULÁŘ PRO REKLAMACI) nebo e-mailem: eshop@chovprogres.cz
 2. Koupi Zboží je kupující oprávněn prokázat Smlouvou, nebo fakturou, kterými bude doloženo, že reklamované Zboží bylo prodáno Prodávajícím, popř. jiným věrohodným způsobem. Vada, která je předmětem reklamace, musí být jasně a co nejpřesněji specifikována, zejména jejím popsáním a uvedením způsobu, kterým se vada projevuje. Kupující a prodávající berou na vědomí, že při uplatnění práv z vad nebude vyhotoven reklamační protokol, nýbrž tento je nahrazen vyplněním Formuláře pro reklamaci kupujícím, který byl kupujícímu zaslán spolu s potvrzením objednávky či jiným písemným přípisem obsahujícím specifikaci Zboží a jeho vad. 
 3. Uplatnil-li kupující reklamaci, prodávajícímu neprodleně vystaví písemné potvrzení o tom, kdy právo na reklamaci bylo uplatněno, charakteristiku vytýkané vady, stejně tak i způsob jejího vyřízení. 

Článek V.
Lhůty pro uplatnění reklamace 

 1. Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit práva z vad, které se vyskytnou na Předmětu koupě, v záruční době 24 měsíců od převzetí Zboží. U použitého Zboží lze lhůtu pro uplatnění práv z vadného plnění zkrátit na 12 měsíců, takové zkrácení lhůty vyznačí prodávající v potvrzení o povinnostech z vadného plnění nebo na prodejním dokladu. 
 2. Pro případ vyřízení reklamace výměnou jednotlivých součástí Předmětu koupě, neběží nová lhůta, v tomto případě bude stále rozhodující lhůta při převzetí původního Předmětu koupě kupujícím.

Článek VI.
Práva z vadného plnění

 1. Ustanovení článku III. se nepoužijí pokud:
  a) Zboží trpí vadou, pro kterou byla nižší cena ujednána,
  b) Jde o opotřebení Zboží, které vznikne jeho obvyklým užíváním,
  c) je-li vada Zboží způsobena jednáním kupujícího či osob, které společně s ním Zboží užívají,
  d) jde o použité zboží, u nějž se vyskytne vada odpovídající míře jejího používání nebo opotřebení.
 2. Prodávající odpovídá za vady, které na zboží vznikly v záruční době (případně v době použitelnosti, která byla garantována na obalu zboží, nebo v reklamě na zboží). 
 3. Má-li věc vadu, může kupující, který je spotřebitelem požadovat její odstranění, a to dle své volby buď dodáním nové věci bez vady nebo opravou věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný.
 4. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, pokud je její odstranění nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady. K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž věci, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem věci předtím, než se vada projevila, prodávající provede demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci anebo uhradí náklady s tím spojené.
 5. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud
  a) prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v přiměřené době
  b)je vada podstatným porušením smlouvy, nebo
  c)je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.
 6. V případě, že vada Zboží byla vyřešena tím, že bylo kupujícímu dodáno nové Zboží, kupující je povinen prodávajícímu vrátit věc původně dodanou, a to na náklady prodávajícího.  
 7. Právo z vadného plnění nenáleží kupujícímu, pokud kupující o vadě Předmětu koupě věděl a/nebo vadu Zboží sám způsobil tím, že nedodržel postupy a/nebo závazná doporučení prodávajícího a/nebo došlo k fyzické úpravě tohoto Zboží kupujícím a jejich poškození. Dále nenáleží kupujícímu právo z vadného plnění pokud:
  a) je vada na Zboží v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny nebo bylo-li zakoupeno Zboží jako použité.
  b) byla vada způsobena neodbornou a/nebo nesprávnou instalací, obsluhou, údržbou, užíváním či zanedbáním péče o Zboží,
  c) vada na Zboží vznikla opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy Předmětu koupě,
  d) jde-li o Zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo Zboží v době jeho převzetí kupujícím,
  e) mechanické poškození Zboží,
  f) Zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo nesprávným užíváním, 
  g) se jedná o vadu Zboží, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny daného Zboží. 

Článek VII.
Vyřízení reklamace

 1. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitějších případech do tří (3) pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady.
 2. Prodávající vyřídí reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. Pokud Prodávající považuje za nutné, je oprávněn vyzvat Kupujícího po uplatnění reklamace k součinnosti při dodání zboží zpět Prodávajícímu. Případná doba, po kterou Kupující neposkytuje svou součinnost, se nezapočítává do lhůty k vyřízení reklamace.
 3. Předchozí odstavec nevylučuje možnost prodávajícího a kupujícího dohodnout se individuálně a v konkrétním případě na prodloužení lhůty k vyřízení reklamace. 
 4. Vyřízení reklamace v sobě zahrnuje též vyrozumění kupujícího o výsledku reklamace. Prodávající tedy v zákonné lhůtě (není-li smluvena lhůta delší) vyrozumí kupujícího spotřebitele o způsobu vyřízení reklamace. Může při tom využít jakékoliv technické prostředky a formu (e-mail, telefon, SMS apod.)
 5. Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
 6. Kupující není oprávněn bez souhlasu Prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možné vůbec nebo včas uskutečnit. 

Článek VIII.
Závěrečná ustanovení

 1. V případě diskrepance mezi ustanoveními Smlouvy a Reklamačního řádu bude mít přednost úprava použitá ve Smlouvě.
 2. V otázkách neupravených Reklamačním řádem se bude v daném případě postupovat dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“).
 3. Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písmeno j) NOZ a § 14 a § 20e zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitelů prodávající sděluje, že kupující spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze Smlouvy. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Tato vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.
 4. Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dnem 1.3.2024. Prodávající si vyhrazuje právo změny tohoto reklamačního řádu v souladu s platnými právními předpisy.

Společnost ChemProgres s.r.o.

Příloha:

FORMULÁŘ PRO REKLAMACI

 

Poučení o právech spotřebitele

Naše společnost ChemProgres s.r.o., se sídlem Nádražní 575, 686 03 Staré Město, identifikační číslo: 09372458, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 118718, tel.: +420 725 950 679, e-mail: eshop@chovprogres.cz (dále také jako „společnost“) tímto poskytuje svým potencionálním zákazníkům, kteří jsou v postavení spotřebitele dle § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „OZ“), a jejichž jednání se společností směřuje k uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je dodání a případně také montáž kupujícím objednaného zboží, následující poučení ve smyslu § 1811 a násl. OZ (dále také jako „Poučení“).


Definice pojmů:

Spotřebitelská smlouva je smlouva, pokud jsou jejími smluvními stranami na jedné straně spotřebitel a na druhé straně podnikatel. 

Spotřebitel je ve smyslu § 419 OZ každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. 

Podnikatelem je ve smyslu § 420 OZ osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Pro účely ochrany spotřebitele a pro účely § 1963 OZ se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Kupujícím se pro účely tohoto Poučení rozumí spotřebitel, který se společností uzavírá kupní smlouvu.

Zbožím se pro účely tohoto Poučení rozumí předmět kupní smlouvy.

Dojde-li mezi společností a kupujícím k uzavření kupní smlouvy a součástí kupní smlouvy bude ujednání odchylné od tohoto Poučení, má přednost ujednání obsažené v kupní smlouvy. 

I. Označení zboží a popis jeho hlavních vlastností

 1. Označení zboží a popis jeho hlavních vlastností je uveden na webových stránkách společnosti na adrese www.chovprogres.cz v sekci „Produkty“ a to jednotlivě u každého zboží, popřípadě odkazem - prolinkem na další internetové stránky (výrobce, distributora, apod.). V případě uzavření smlouvy jiným způsobem (např. e-mailovou komunikací) je označení zboží a popis jeho hlavních vlastností uveden v nabídce společnosti, která je kupujícímu předána (např. zaslána na jeho komunikační e-mail) před uzavřením smlouvy.

II. Cena zboží, případně způsob jejího výpočtu včetně všech daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění 

 1. Cena zboží odpovídá ceně uvedené v platném ceníku zboží, který je k dispozici u společnosti na vyžádání. 
 2. Společnost si vyhrazuje právo změny cen před uzavřením kupní smlouvy, a to v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží, a to kdykoliv před uzavřením kupní smlouvy. Cena zboží může být dále změněna v případě požadavků kupujícího na jinou kvalitu či rozsah zboží. O případné změně ceny zboží je společnost povinna kupujícího před uzavřením kupní smlouvy informovat.
 3. Cena zboží je vždy konečná, v příslušné měně, včetně DPH. V ceně zboží není zahrnuta cena dopravy či případné dobírky, která bude zobrazena až v poslední fázi nákupu v košíku. V ceně zboží nejsou dále zahrnuty náklady spojené s případnou reklamací. Tyto další náklady budou k ceně zboží připočteny po uzavření smlouvy.

III. Způsob platby a způsob dodání nebo plnění 

 1. Cenu zboží může kupující uhradit společnosti následujícími způsoby:
  - v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce nebo přepravcem
  - bezhotovostně na bankovní účet společnosti č. ú. 2402806364/2010, vedený u společnosti Fio banka, a.s.
  - bezhotovostně platební kartou
 2. V případě objednání zboží prostřednictvím e-mailu si kupující volí způsob platby před podáním závazné nabídky nebo před uzavřením kupní smlouvy.
 3. Závazky k prodeji zboží si společnost plní na adrese předem dohodnuté s kupujícím, zakoupené zboží lze po dohodě s kupujícím také odeslat prostřednictvím přepravní společnosti na náklady kupujícího na jím udanou adresu.
 4. Způsob platby a způsob dodání nebo plnění si volí kupující sám, přičemž bez souhlasu společnosti již následně nelze zvolený způsob měnit. 
 5. Společně s cenou zboží je kupující povinen zaplatit společnosti také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve výši platné cenové nabídce společnosti. 

 IV. Náklady na dodání, a pokud tyto náklady nelze stanovit předem, údaj, že mohou být dodatečně účtovány 

 1. Náklady na dodání zboží objednaného přes e-shop společnosti jsou u jednotlivých způsobů dodání uvedeny v rámci objednávky zboží.  Náklady jsou účtovány kupujícímu podle toho, jaký způsob dodání zboží si zvolí. Způsob dodání a tím i náklady na dodání si volí kupující též v případě uzavření kupní smlouvy jiným způsobem (např. prostřednictvím e-mailu). Volbou způsobu dodání kupující zároveň souhlasí s příslušnými náklady dodání, jež musí uhradit za dodání zboží.
 2. Pokud výši těchto nákladů nelze stanovit předem, je společnost oprávněna tyto náklady účtovat dodatečně dle § 1811 odst. 2 písm. e) OZ.

 V. Údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv

 A. Všeobecná ustanovení 

 1. V rámci tohoto čl. V. stanovuje společnost postup pro uplatnění práva z vadného plnění, podmínky jeho uplatnění, podmínky odstoupení od smlouvy a další související otázky s reklamací zboží, pokud je ve smlouvě na reklamaci odkazováno. 
 2. Podmínky uvedené v tomto čl. V. Poučení jsou okamžikem uzavření kupní smlouvy závazné pro společnost 
  i kupujícího a obě strany se zavazují těmito podmínkami řídit. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží stvrzuje kupující to, že se s těmito podmínkami náležitě seznámil a zároveň souhlasí se zněním těchto podmínek, se záručními podmínkami společnosti a zároveň se zavazuje poskytnout společnosti součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace. V opačném případě se lhůty pro reklamaci zboží nezbytně prodlužují o lhůtu, pro kterou nebyla tato součinnost poskytnuta. 
 3. Předmětem reklamace se rozumí pro účely tohoto Poučení zboží dle uzavřené kupní smlouvy.

B. Převzetí zboží 

 1. Kupující je povinen si prohlédnout s vynaložením náležité péče zboží při jeho převzetí. Zjistí-li kupující vady zboží, je povinen reklamovat vady bez zbytečného odkladu, jakmile vadu objeví či jakmile se vada projeví. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. 

 C. Jakost zboží při převzetí a odpovědnost společnosti za vadu zboží 

 1. Dle § 2095 OZ společnost odevzdá kupujícímu zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní společnost v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý.
 2. V souladu s § 2161 odst. 1 OZ společnost odpovídá kupujícímu, že zboží nemá vady, zejména, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly v kupní smlouvě, chybí-li takovéto ujednání, takové vlastnosti, které společnost nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití společnost uvádí, nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle využívá,
 • zboží odpovídá jakosti nebo smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře či hmotnosti dle kupní smlouvy,
 • zboží odpovídá právním předpisům.
 1. Projeví-li se vada v průběhu dvanácti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. 
 2. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, které se vyskytne u spotřebního zboží, v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží. Je-li na zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Ustanovení tohoto odstavce se nepoužijí:
 • u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
 • na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
 • u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo
 • vyplývá-li to z povahy zboží.

D. Práva z vadného plnění 

 1. Zboží je vadné, nemá-li vlastnosti uvedené v odst. C. 1. tohoto článku, nebo dodá-li společnost jiné zboží. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání zboží.
 2. Dle § 2106 OZ, je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:
  a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
  b) na odstranění vady opravou věci,
  c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
  d) odstoupit od smlouvy.
  Kupující sdělí společnosti, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu společnosti; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li společnost vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva podle následujícího odstavce tohoto článku.
 3. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může společnost dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může společnost odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li společnost vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu společnosti.
 4. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,
  - došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
  - použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
  - nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
  - prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující společnosti, co ještě vrátit může, a dá společnosti náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
 5. Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.
 6. V případě, že zboží při převzetí kupujícím nemá vlastnosti uvedené v odst. C. 2. tohoto článku, má kupující právo i na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě neodstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně využívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od kupní smlouvy odstoupit.
 7. Neodstoupí-li kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu společnost nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že společnost nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.
 8. Má-li zboží vadu, z níž je společnost zavázána, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o zboží použité, má kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.
 9. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

 E. Práva z vadného plnění u spotřebitelů 

 1. Má-li věc vadu, může kupující, který je spotřebitelem požadovat její odstranění, a to dle své volby buď dodáním nové věci bez vady nebo opravou věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný.
 2. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, pokud je její odstranění nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady. K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž věci, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem věci předtím, než se vada projevila, prodávající provede demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci anebo uhradí náklady s tím spojené.
 3. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud
  a) prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v přiměřené době
  b) je vada podstatným porušením smlouvy, nebo
  c) je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

 F. Místo a způsob reklamace 

 1. Prodávající preferuje, aby se práva z vady se uplatňovali u společnosti zejména elektronicky, a to nejlépe prostřednictvím elektronického formuláře dostupného na webových stránkách společnosti (https://www.chovprogres.cz/reklamacni-rad/) nebo na adrese společnosti sloužící pro reklamaci a výměnu zboží: Nádražní 575, 686 03 Staré Město, nebo e-mailem: eshop@chovprogres.cz (jakýkoliv z těchto způsobů dále jen „uplatnění reklamace“). Práva z vad lze uplatnit rovněž telefonicky na tel: +420 725 950 679 nebo jiným vhodným způsobem. Uplatnil-li kupující reklamaci, společnost mu neprodleně vystaví písemné potvrzení o tom, kdy právo na reklamaci bylo uplatněno, charakteristiku vytýkané vady, stejně tak i způsob jejího vyřízení a dobu jejího trvání.
 2. Koupi zboží je kupující oprávněn prokázat kupní smlouvou, předávacím protokolem, popřípadě dodacím listem, kterými bude doloženo, že reklamované zboží bylo dodáno společností, popř. jiným věrohodným způsobem. Vada, která je předmětem reklamace, musí být jasně a co nejpřesněji specifikována a sepsána do reklamačního protokolu, zejména jejím popsáním a uvedením způsobu, kterým se vada projevuje.

G. Vyřízení reklamace 

 1. Společnost rozhodne o reklamaci ihned, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. 
 2. Společnost se zavazuje vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.
 3. Společnost se souhlasem kupujícího může prodloužit výše uvedené lhůty o dobu nezbytně nutnou v případech, kdy:
  a) nelze vzhledem k charakteru závady, resp. místa jejího výskytu bezpečně provést veškeré úkony, spojené s odstraněním oprávněné reklamace (průběh jiných prací v místě reklamace, které nedovolují splnění lhůty apod.),
  b) není možno vlivem nepředvídatelných skutečností ovlivněných vyšší mocí nastoupit k plnění úkonů spojených s reklamačním řízením.

V těchto případech, kdy nelze provést všechny potřebné úkony spojené s řešením reklamace, není společnost v prodlení s jejím vyřízením a tato doba není započítávána do výše uvedených lhůt, pakliže s výše uvedeným postupem bude kupující souhlasit.

 1. Vyřízení reklamace v sobě zahrnuje též vyrozumění kupujícího o výsledku reklamace. Společnost tedy v zákonné lhůtě (není-li smluvena lhůta delší) vyrozumí kupujícího o způsobu vyřízení reklamace. Může při tom využít jakékoliv technické prostředky a formu (e-mail, telefon, SMS apod.).
 2. Kupující není oprávněn bez souhlasu společnosti měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možné vůbec nebo včas uskutečnit.
 3. 30-ti denní lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet až prvním dnem poté, kdy Prodávající fakticky obdrží reklamované zboží. Prodávající a Kupující se tedy dohodli na tom, že lhůta pro vyřízení reklamace může přesahovat 30 dní v závislosti na tom, kdy Kupující doručí reklamované zboží Prodávajícímu.

VI. Odstoupení od smlouvy kupujícím 

 1. Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí zboží, byla-li kupní smlouva uzavřena prostřednictvím prostředku komunikace na dálku. Je-li předmětem kupní smlouvy dodání několika druhů zboží nebo dodání několika částí, počíná lhůta pro odstoupení od smlouvy běžet ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Je-li předmětem kupní smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží, počíná lhůta pro odstoupení od smlouvy běžet ode dne převzetí první dodávky zboží.
 2. Kupující je povinen zaslat odstoupení od smlouvy společnosti v písemné formě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, který je dostupný na adrese: https://www.chovprogres.cz/formular_pro_odstoupeni_od_kupni_smlouvy/. Odstoupení od smlouvy zašle kupující společnosti buď na adresu sídla společnosti, nebo e-mailem: eshop@chovprogres.cz.
 3. Odstoupí-li kupující od smlouvy dle odstavce 1 tohoto článku, zašle nebo předá společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.
 4. Odstoupí-li kupující od smlouvy dle odstavce 1 tohoto článku, je povinen uhradit společnosti náklady spojené s navrácením zboží a byla-li kupní smlouva uzavřena prostřednictvím prostředku komunikace na dálku náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 5. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, vrátí mu společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijala, stejným způsobem. Společnost vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který společnost nabízí, vrátí společnost kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 6. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, společnost není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než jí kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží společnosti odeslal.
 7. Kupující odpovídá společnosti pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
 8. Společnost převezme zboží od kupujícího v jeho domácnosti na své náklady, jestliže kupující odstoupí od kupní smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory společnosti, zboží bylo dodáno do domácnosti kupujícího v okamžiku uzavření smlouvy a povaha zboží jej neumožňuje odeslat obvyklou poštovní cestou.
 9. Kupující však nemůže od kupní smlouvy dle odst. 1 tohoto článku odstoupit, jestliže je předmětem kupní smlouvy:
  a) dodávka zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli společnosti a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  b) dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
  c) dodávka zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
  d) dodávka zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  e) oprava nebo údržba provedená v místě určeném kupujícím na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
  f) dodávka zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
  g) dodávka zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud kupující porušil jejich původní obal,
  h) dodávka novin, periodik nebo časopisů,
  i) dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a společnost před uzavřením smlouvy sdělila kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  j) dodávka potravin, nápojů nebo jiného zboží běžné spotřeby dodávaného do domácnosti kupujícího nebo do jiného místa, které kupující určil,
  k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.

 VII. Náklady na prostředky komunikace na dálku 

 1. Společnost neúčtuje kupujícímu žádné náklady na prostředky komunikace na dálku. Kupujícímu však mohou být účtovány náklady na prostředek komunikace na dálku v sazbě stanovené jeho poskytovatelem služeb komunikace na dálku.

 VIII. Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů, informace o zpracování osobních údajů 

 1. V případě, že mezi kupujícím a společností dojde ke sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: https://www.coi.cz/informace-o-adr/, která je zároveň orgánem státního dozoru. Kupující může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, jež byla zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 2. Společnost je oprávněna zpracovávat osobní údaje kupujícího získané v souvislosti se vznikem, trváním a zánikem kupní smlouvy. Pro účely kupní smlouvy znamená zpracování osobních údajů kupujícího zejm. shromažďování, používání, uchovávání, ukládání na nosiče dat, úprava nebo pozměňování, blokování či likvidaci osobních údajů kupujícího. Informace týkající se ochrany osobních údajů v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a zavedení opatření na zajištění souladu postupů společnosti s GDPR a se souvisejícími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, najde kupující na stránce (přímý odkaz). Kupující byl před uzavřením kupní smlouvy s těmito informacemi (Pravidly ochrany a zpracování osobních údajů) seznámen.

 IX. Informace poskytnuté v souvislosti s uzavřením smlouvy za použití elektronických prostředků 

 1. Společnost tímto informuje spotřebitele, že uzavřená kupní smlouva bude uložena v místě sídla společnosti. K tomu, aby se mohl spotřebitel s uzavřenou kupní smlouvou seznámit, je potřeba aby nejprve společnost požádal o zpřístupnění smlouvy, a to písemně na adresu sídla společnosti, nebo e-mailem na e-mail společnosti: eshop@chovprogres.cz
 2. Technické kroky vedoucí k uzavření kupní smlouvy jsou následující:
  - Kupující vyplní v rámci kontaktního formuláře u konkrétního zboží v sekci „Produkty“ na internetové stránce www.chovprogres.cz své kontaktní údaje, vyplní stručně zprávu o tom, že má zájem o daný typ zboží a učiní poptávku daného zboží tak, že klikne na tlačítko „Odeslat“,
  - Prodávající zašle kupujícímu na jeho kontaktní e-mail, který kupující uvedl do kontaktního formuláře, nabídku s cenou za dané zboží,
  - Kupující potvrdí e-mailem prodávajícímu, že nabídku akceptuje.
 3. Kupní smlouva může být rovněž uzavřena v písemné podobě, případně s využitím telefonu, kdy strany ujednají veškeré podstatné náležitosti smlouvy.
 4. Chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky je možné zjistit pomocí dotazu na e-mail eshop@chovprogres.cz přičemž tyto chyby je možné opravit nejpozději do sedmi (7) dnů od podání objednávky.
 5. Společnost není vázána žádným z kodexů chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) OZ.

Ve Starém Městě dne 01.03.2024

Společnost ChemProgres s.r.o.